Sang Nhö Ngoïc Resort

``Sang Nhö Ngoïc resort`` toïa laïc taïi cuïm di tích vaên hoùa taâm linh döôùi chaân ``Thieân Caám Sôn`` huøng vó, nôi ñöôïc meänh danh laø Ñaø Laït 2 vôùi nhieàu caâu chuyeän huyeàn bí noåi tieáng nhaát An Giang. Vôùi khoaûng caùch 28 km theo höôùng Taây Nam cuøng khu du lòch ``Mieáu Baø Chuùa Söù Nuùi Sam`` ``Sang Nhö Ngoïc resort`` ñöôïc xaây döïng theo loái kieán truùc taâm linh, hieän ñaïi treân dieän tích gaàn 4 hecta giuùp cho du khaùch coù moät kì nghæ vaø thö giaûn tuyeät vôøi cuøng chuùng toâi.

Xem thêm
Giá phòng 1,800,000 VNĐ
Giá phòng 1,200,000 VNĐ
Giá phòng 2,200,000 VNĐ

DỊCH VỤ DÀNH CHO BẠN