“Sang Nhö Ngoïc resort” toïa laïc taïi cuïm di tích vaên hoùa taâm linh döôùi chaân “Thieân Caám Sôn” huøng vó, nôi ñöôïc meänh danh laø Ñaø Laït 2 vôùi nhieàu caâu chuyeän huyeàn bí noåi tieáng nhaát An Giang.

Vôùi khoaûng caùch 28 km theo höôùng Taây Nam cuøng khu du lòch “Mieáu Baø Chuùa Söù Nuùi Sam”

“Sang Nhö Ngoïc resort” ñöôïc xaây döïng theo loái kieán truùc taâm linh, hieän ñaïi treân dieän tích gaàn 4 hecta giuùp cho du khaùch coù moät kì nghæ vaø thö giaûn tuyeät vôøi cuøng chuùng toâi.

“Sang Nhö Ngoïc resort” laø moät quaàn theå Bungalow raûi raùc ôû chaân nuùi nhö nhöõng baäc thang, xung quanh laø nhöõng thaûm coû vaø caây xanh hoøa quyeän cuøng suoái nöôùc roùc raùch taïo cho du khaùch caûm giaùc hoøa mình vaøo Thieân Nhieân huyeàn bí, hôn nöõa du khaùch coøn coù theå ngaém nhìn phong caûnh thieân nhieân luùc bình minh vaø hoaøng hoân ngay taïi phoøng nghæ cuûa mình.

Ngoaøi ra, Quyù khaùch coù theå traûi nghieäm cuøng “Sang Nhö Ngoïc resort” caùc moùn aên ngon töø 2 nhaø haøng Chay – Maën ñaäm chaát vuøng mieàn vôùi Hoà Bôi theo loái Thieân Nhieân vaø caùc dòch vuï Coffee, Gian Haøng Löu Nieäm…

 “Sang Nhö Ngoïc resort” höùa heïn seõ mang laïi nhöõng dòch vuï toát nhaát phuïc vuï Quyù khaùch !

WELCOME SANG NHÖ NGOÏC RESORT !